Δράσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ στοχεύει:

• Στην εύρεση εργασίας με βάση την ειδικότητα των αποφοίτων.

• Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

• Στην ενημέρωση των τελειοφοίτων και αποφοίτων για τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα ή άλλους φορείς τόσο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης όσο και των άλλων προηγμένων χωρών του εξωτερικού, καθώς επίσης για σεμινάρια και κάθε είδους ευκαιρία επαγγελματικής  κατάρτισης.

• Στην αναζήτηση και εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης με βάση τις απαιτήσεις των σπουδαστών αλλά και των θέσεων που προσφέρονται.  

• Στην αναζήτηση και εύρεση των αποφοίτων με την κατάλληλη ειδικότητα και κατάρτιση για την κάλυψη των θέσεων που προσφέρουν.

• Στην ενημέρωση των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών για τις ειδικότητες και το επίπεδο των πτυχιούχων του ΑΤΕΙΘ

• Στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων με στόχο την καταγραφή και γνώση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα.

 

Τα εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

• Ανάπτυξη, χρήση βάσεων δεδομένων και υλικού υποστήριξης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

• Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και τακτικού ενημερωτικού δελτίου.

• Ανάπτυξη και στήριξη δικτύων διασύνδεσης με παραγωγικούς φορείς και αντίστοιχα γραφεία ιδρυμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού.

• Διοργάνωση σεμιναρίων για τελειόφοιτους και απόφοιτους με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία τους για τις διαδικασίες αναζήτησης εργασίας και πρόσληψης.

• Οργάνωση κοινών εκδηλώσεων μεταξύ του ΑΤΕΙΘ και επιχειρήσεων – οργανισμών για την εκπλήρωση κοινών στόχων, ενημερωτικές ημερίδες, ημερίδες παρουσίασης κλαδικών φορέων επιχειρήσεων, παρουσιάσεις τμημάτων του ΑΤΕΙΘ, με διαλέξεις μελών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στελέχη επιχειρήσεων.