Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διασύνδεσης μέσω συμβατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΥΠ

T.K. 57400, ΤΘ 141 Θεσσαλονίκη.

Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Γραφείου Διασύνδεσης:

career@admin.teithe.gr

Ή τηλεφωνικά, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τηλεφωνικό Κέντρο Γραφείου Διασύνδεσης : 
Τηλ: 2310 013 718