Δομή και λειτουργία

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης, υποστηρίζει τους φοιτητές και τους νέους απόφοιτους στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, εξασφαλίζει τη συνεχή και ουσιαστική επαφή του Ιδρύματος με τους αποφοίτους του, την καθημερινή ενημέρωση για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και την πληροφόρηση τους για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια (επιδοτούμενα και μη) που διοργανώνονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

Κύριος στόχος του ΓΔ είναι να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και πληροφόρησης, ουσιαστική βοήθεια στον σχεδιασμό της γενικότερης επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, είτε με την προώθηση τους στην αγορά εργασίας είτε με τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΓΔ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Υπηρεσίες που αφορούν κυρίως
• τον επαγγελματικό προσανατολισμό
• την πληροφόρηση για επιχειρήσεις και κλάδους επαγγελμάτων
• την πληροφόρηση για μεταπτυχιακά προγράμματα και υποτροφίες
• την πληροφόρηση για θέσεις εργασίας

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
• για την παρουσίαση των αποφοίτων σε συνεντεύξεις
• για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εξειδίκευσης

3. Υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από ειδικούς συμβούλους για όλα τα σχετικά θέματα με τη βοήθεια κατάλληλου υλικού τεκμηρίωσης.

Στα πλαίσια της αποστολής του παρέχει:

  • Ενημέρωση των αποφοίτων για προσφερόμενες θέσεις εργασίας
  • Ενημέρωση επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και οργανισμών για τις ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα των πτυχιούχων του ΑΤΕΙΘ
  • Πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για υποτροφίες και προγράμματα εξειδίκευσης, συνεχούς κατάρτισης και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πληροφόρηση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κάθε ειδικότητας
  • Υποβοήθηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε φοιτητές και αποφοίτους 
  • Πληροφόρηση, ενημέρωση και επιμόρφωση με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων 
 

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης,

εάν είστε φοιτητής ή απόφοιτος του ΑΤΕΙΘ και θέλετε ενημέρωση και πληροφορίες:
• για τις επιχειρήσεις,
• για την προσφορά εργασίας,
• για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
• για σεμινάρια εξειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
• για τα επαγγελματικά σας δικαιώματα

είτε θέλετε συμβουλευτική υποστήριξη:

  • για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία,
  • για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • για μια επιτυχημένη προσωπική συνέντευξη επιλογής

Ελάτε να συζητήσουμε από κοντά τις επαγγελματικές σας ανησυχίες και επιδιώξεις και να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρονται σήμερα.

Είστε τελειόφοιτος του ΑΤΕΙΘ και θέλετε να κάνετε πρακτική άσκηση;
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ συνεργάζεται στενά με τις Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων του ΑΤΕΙΘ και διαθέτει καταλόγους προσφερόμενων θέσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ανήκετε στον επιχειρηματικό κόσμο και σας ενδιαφέρουν οι ειδικότητες του ΑΤΕΙΘ ;
Απευθυνθείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης και γνωστοποιείστε το ενδιαφέρον σας, αναφέροντας τις συγκεκριμένες ανάγκες των θέσεων που προσφέρετε με πλήρη περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων. 

Το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης θα σας ενημερώσει:
Για τους αποφοίτους του ΑΤΕΙΘ  που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας και για τις δυνατότητες που σας προσφέρονται να απασχολήσετε τελειόφοιτους για την εξαμηνιαία πρακτική τους άσκηση.

Ακόμη το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης διαθέτει:
• εκπαιδευμένα στελεχειακό δυναμικό, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος, με επιχειρήσεις και οργανισμούς και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
• πλήρη υλικοτεχνική υποδομή
• βάσεις δεδομένων που τροφοδοτούνται συνεχώς με νέες πληροφορίες
• υπηρεσία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Εκδίδει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή :
• ενημερωτικά φυλλάδια,
• σειρά εντύπων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, 

Διοργανώνει: 
• ημέρες Σταδιοδρομίας, όπου δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του ΑΤΕΙΘ να έρθουν σε άμεση προσωπική επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων και οργανισμών
• ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις αλληλοενημέρωσης του ιδρύματος με τους εργοδοτικούς φορείς
• εκδηλώσεις με διαλέξεις πάνω σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και συνέχισης σπουδών